TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ĐÔNG CHIÊU | Tel: 0274-3800-444
|

Học trình Mẫu giáo

CẤP ĐỘ

GIÁO TRÌNH

MÃ LỚP

SỐ BÀI
/KHÓA

SỐ TIẾT
/KHÓA

HỌC PHÍ
/KHÓA

TIỀN
GIÁO TRÌNH

BEGINNER

BEENO 1

BN 1.1

1-3

32 (8 tuần)

800,000đ

210,000đ

BN 1.2

4-6

32 (8 tuần)

800,000đ

BEENO 2

BN 2.1

1-3

32 (8 tuần)

800,000đ

210,000đ

BN 2.2

4-6

32 (8 tuần)

800,000đ

TINY TALK 1A

TT 1.1

1-10

32 (8 tuần)

800,000đ

120,000đ

TINY TALK 1B

TT 1.2

1-10

32 (8 tuần)

800,000đ

120,000đ

TINY TALK 2A

TT 2.1

1-10

32 (8 tuần)

800,000đ

120,000đ

TINY TALK 2B

TT 2.2

1-10

32 (8 tuần)

800,000đ

120,000đ

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN