TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ĐÔNG CHIÊU | Tel: 0274-3800-444
|

HỌC TRÌNH THIẾU NHI (HỌC SINH TIỂU HỌC)

 

CẤP ĐỘ

GIÁO TRÌNH

MÃ LỚP

SỐ BÀI
/KHÓA

SỐ TIẾT
/KHÓA

HỌC PHÍ
/KHÓA

TIỀN
GIÁO TRÌNH

STARTERS

LET'S GO BEGIN

LB 1.1

1-4

36 (9 tuần)

980,000đ

175,000đ

LB 1.2

5-8

36 (9 tuần)

980,000đ

LET'S GO 1

LG 1.1

1-4

36 (9 tuần)

980,000đ

175,000đ

LG 1.2

5-8

36 (9 tuần)

980,000đ

LET'S GO 2

LG 2.1

1-4

40 (10 tuần)

1,080,000đ

175,000đ

LG 2.2

5-8

40 (10 tuần)

1,080,000đ

LET'S GO 3

LG 3.1

1-4

44 (11 tuần)

1,190,000đ

175,000đ

LG 3.2

5-8

44 (11 tuần)

1,190,000đ

MOVERS

LET'S GO 4

LG 4.1

1-4

44 (11 tuần)

1,280,000đ

175,000đ

LG 4.2

5-8

44 (11 tuần)

1,280,000đ

LET'S GO 5

LG 5.1

1-4

48 (12 tuần)

1,400,000đ

175,000đ

LG 5.2

5-8

48 (12 tuần)

1,400,000đ

FLYERS

LET'S GO 6

LG 6.1

1-4

48 (12 tuần)

1,490,000đ

175,000đ

LG 6.2

5-8

48 (12 tuần)

1,490,000đ

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN